S2-EXTRA (KEMILUX)

S-2 EXTRA Nr. 003

Udgave 12 Udstedelsesdato: 1. maj 1996 Revisionsdato: 6. februar 2008 Side 1 af 4

KEMILUX SIKKERHEDSDATABLAD

Mykinesgøta 1 - P.O.Box 1231

FO-110 Tórshavn - Faroe Islands

Tel. +298 350830 - Fax +298 350831

1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet eller produktet: PR-nr.: 841863

S-2 EXTRA

Anvendelse:

Desinficerende allround grovrengøringsmiddel til opløsning af olie, smuds, fedt, protein osv. på alle vaskbare overflader

indenfor levnedsmiddel- og fiskeindustrien, samt ombord på skibe.

Påføres med børste, svamp eller forstøver. Virkningstid 10-15 min. Herefter afskylles med rigeligt vand.

Desinfektion skal foretages som en særskilt arbejdsproces efter endt rengøring.

Dosering:

1 del til 10-20 dele vand.

Identifikation af leverandør:

Se ovenfor

Nødtelefon: Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail):

+298 350 830 Peter Waksman, ALTox a/s (pw@altox.dk)

2. Fareidentifikation

Lokalirriterende opløsning.

Klassificering:

Xi;R38-41

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

% w/w Stofnavn CAS EINECS/ELINCS Stofklassificering Note

< 5% Dinatriummetasilikat 6834-92-0 229-912-9 C;R34 Xi;R37 -

5-10% Alkoholethoxylat, C10-16 - Polymer Xn;R22 Xi;R38-41 -

< 5% Alkyl imidazolinium carboxylat 68604-71-7 271-704-5 Xi;R36 -

Ordlyd af R-sætning(er) - se punkt 16.

5-15% Nonioniske overfladeaktive stoffer

< 5% Amfotære overfladeaktive stoffer

< 5% Phosphater

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

Hud:

Fjern forurenet tøj. Skyl huden grundigt med vand.

Øjne:

Skyl grundigt med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat

irritation: Søg læge. Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Søg læge ved ubehag.

Information:

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

Udgave 12 Udstedelsesdato: 1. maj 1996 Revisionsdato: 6. februar 2008 Side 1 af 4

S-2 EXTRA Nr. 003

Udgave 12 Udstedelsesdato: 1. maj 1996 Revisionsdato: 6. februar 2008 Side 2 af 4

5. Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:

Kan ikke brænde.

Slukningsmidler:

Ikke relevant.

Særlige farer ved eksponering:

Ikke relevant.

Særlige personlige værnemidler:

Ikke relevant.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Miljøbeskyttelse:

Undgå udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder til oprydning:

Mindre mængder koncentrat tørres op med klud eller skylles bort med vand. Større mængder tørres op med klud og samles i

plastspand med tætsluttende låg. Efterskyl med vand. Videre håndtering af spild - se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

Opbevaring:

I veltillukket originalbeholder, frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn.

Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.

Særlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Undgå indånding af forstøvet væske. Sørg for effektiv ventilation. Efter brug afvask

med rigelig vand og sæbe. Der skal være adgang til vand og øjenskylleflaske.

Grænseværdi:

-

Personlige værnemidler:

Indånding:

Ingen ved normal brug. Ved utilstrækkelig ventilation i forbindelse med forstøvning: Anvend godkendt maske med partikelfilter

P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud:

Ved fortyndings- og manuelt rengøringsarbejde bruges handsker af nitrilgummi. Det har ikke været muligt at finde data for

gennembrudstid af S-2 EXTRA, så det må anbefales at udskifte handsken efter brug.

Øjne:

Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for sprøjt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Klar farveløs væske

Lugt: Svag karakteristisk lugt

pH (koncentrat): 13,1

pH (brugsopløsning): 11

Kogepunkt/kogepunktsinterval (oC): ~ 100

Damptryk (hPa) v/20C: -

Relativ vægtfylde (g/ml) v/20oC: 1,07

Vandopløselighed: Blandbar

Udgave 12 Udstedelsesdato: 1. maj 1996 Revisionsdato: 6. februar 2008 Side 2 af 4

S-2 EXTRA Nr. 003

Udgave 12 Udstedelsesdato: 1. maj 1996 Revisionsdato: 6. februar 2008 Side 3 af 4

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:

Ikke brandbart.

Forhold, der skal undgås:

Ikke relevant.

Materialer, der skal undgås:

Ikke relevant.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ikke relevant.

11. Toksikologiske oplysninger

Optagelsesvej:

Hud, lunger og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:

Indånding:

Ingen særlige, produktet indeholder ingen flygtige stoffer. Anvendes forstøver kan der dannes aerosoler, der virker irriterende på

de øvre luftveje.

Hud:

Virker irriterende og medfører rødme, svien, sår samt affedter huden.

Øjne:

Stænk virker irriterende, medfører rødme og svien og kan give varige skader på hornhinden.

Indtagelse:

Irriterer slimhinderne og kan give kvalme, mavesmerter og opkastning.

Langtidsvirkninger:

Kan ved ofte og længerevarende brug fremkalde overfølsomhed og eksem.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet:

Dinatriummetasilikat og Alkyl imidazolinium carboxylat er svagt giftige overfor vandlevende organismer.

Effektværdier: (EC50 > 100 mg/l).

Alkoholethoxylat, C10-16 er giftigt overfor fisk. Effektværdier: (LC50 (96h-fisk) = 1-10 mg/l).

Mobilitet:

Dinatriummetasilikat er opløseligt i vand og kan spredes i vandmiljøet. Ved spild på jord kan de overfladeaktive stoffer bindes

stærkt til jordpartikler.

Persistens og nedbrydelighed:

De overfladeaktive stoffer i produktet overholder EU´s forordning om opfyldelse af kriterierne for fuldstændig aerob

bionedbrydning for vaske- og rengøringsmidler.

Alkoholethoxylat, C10-16 og Alkyl imidazolinium carboxylat er let biologisk nedbrydelige (>60% BOD, 28d (OECD 301B).

Bioakkumuleringspotentiale:

Alkoholethoxylat og Alkyl imidazolinium carboxylat: 1 < Log Kow < 3 - Mulighed for moderat bioakkumulering.

Andre negative virkninger:

Væsken er stærkt basisk og kan forrykke økosystemernes pH-balance.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Affald:

Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion: EAK-kode:

H 05.99 (Mindre mængder) 20 01 29

H 05.99 15 02 02 (absorptionsmidler forurenet med produktet)

14. Transportoplysninger

Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID/IMDG).

Udgave 12 Udstedelsesdato: 1. maj 1996 Revisionsdato: 6. februar 2008 Side 3 af 4

S-2 EXTRA Nr. 003

Udgave 12 Udstedelsesdato: 1. maj 1996 Revisionsdato: 6. februar 2008 Side 4 af 4

15. Oplysninger om regulering

Symbol: EF-nr.: - PR-nr.: 841863

Indeholder:

5-15% Nonioniske overfladeaktive stoffer

< 5% Amfotære overfladeaktive stoffer

< 5% Phosphater

R og S-sætninger

R 38: Irriterer huden.

R 41: Risiko for alvorlig øjenskade.

S 2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S 23: Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger.

S 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S 39: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

S 46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S 51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

Speciel mærkningsregel fra Fødevaredirektoratet:

Rengøringsmiddel godkendt af fødevaredirektoratet under journalnummer FA 4800-347/01 til brug på fiskefartøjer samt i

fødevarevirksomheder, der håndterer fisk og fiskevarer.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballage.

Anvendelsesbegrænsning:

-

16. Andre oplysninger

R-sætninger angivet under punkt 2 og 3:

R 22: Farlig ved indtagelse.

R 34: Ætsningsfare.

R 36: Irriterer øjnene.

R 37: Irriterer åndedrætsorganerne.

R 38: Irriterer huden.

R 41: Risiko for alvorlig øjenskade.

Krav om særlig uddannelse:

Produktet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette

sikkerhedsdatablad.

Yderligere oplysninger:

* Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006.

Udgave: (Revisions)dato: Ændring i punkt:

12 6. februar 2008 *

Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PW - Kvalitetskontrol: EL

Udgave 12 Udstedelsesdato: 1. maj 1996 Revisionsdato: 6. februar 2008 Side 4 af 4

 

Related products