H-80 Affedningsmiddel 1 liter ( Vandbaseret )

 

 

H-80 Affedningsmiddel 1 liter ( Vandbaseret ).
Vandbaseret affedtningsmiddel til opløsning af olie, fedt, tjære og asfalt.
Fjernelse af oliehinder og snavs fra maskindele.
Fjernelse af fedt eller tjære fra tøj.
Opblødning af asfaltpletter på bilen inden vask.

DATABLAD:

H80 – Vandbaseret affedter Nr. 046

Udgave 3 Udstedelsesdato: 24. september 2004 Revisionsdato: 19. oktober 2009 Side 1 af 4

KEMILUX SIKKERHEDSDATABLAD

Mykinesgøta 1 - P.O.Box 1231

FO-110 Tórshavn - Faroe Islands

Tel. +298 350830 - Fax +298 350831

 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet eller produktet: PR-nr.: Under anmeldelse

H80 – Vandbaseret affedter

Anvendelse:

Affedtning.

Identifikation af leverandør:

Se ovenfor

Nødtelefon: Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail):

+298 350 830 Peter Waksman, ALTox a/s (pw@altox.dk)

 1. Fareidentifikation

Lokalirriterende væske.

Klassificering:

Xi;R36

 1. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

% w/w Stofnavn CAS EINECS/ELINCS Stofklassificering Note

5-15 C12-14 fedtalkoholethoxylat 61827-42-7 Polymer Xn;R22 Xi;R41 -

1-10 Fedtsyrer, C12-18-, methylestere 68937-84-8 273-095-1 Xi;R38 -

Ordlyd af R-sætning(er) - se punkt 16.

5-15% Nonioniske overfladeaktive stoffer

<5% Phosphater

 1. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

Hud:

Fjern forurenet tøj. Skyl huden grundigt med vand.

 • jne:

Skyl grundigt med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat

irritation: Søg læge. Skylningen fortsættes også under transport til læge/sygehus.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Søg læge ved ubehag.

Information:

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

 1. Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:

Kan ikke brænde.

Slukningsmidler:

Ikke relevant.

Særlige farer ved eksponering:

Ikke relevant.

Særlige personlige værnemidler:

Ikke relevant.

H80 – Vandbaseret affedter Nr. 046

Udgave 3 Udstedelsesdato: 24. september 2004 Revisionsdato: 19. oktober 2009 Side 2 af 4

 1. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Miljøbeskyttelse:

Undgå udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder til oprydning:

Mindre mængder produkt tørres op med klud eller skylles bort med vand. Større mængder tørres op med klud og samles i

plastspand med tætsluttende låg. Efterskyl med vand. Videre håndtering af spild - se punkt 13.

 1. Håndtering og opbevaring

Opbevaring:

I veltillukket originalbeholder ved kølig temperatur i godt ventileret lokale. Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende,

adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l. Opbevares utilgængeligt for børn.

Særlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1

 1. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug:

Undgå indånding af dampe og dannelse af aerosoler. Sørg for effektiv ventilation. Undgå stænk i øjnene. Undgå kontakt med

hud, øjne og klæder. Vask straks, hvis huden bliver forurenet. Skift straks forurenet tøj. Efter brug afvask med rigelig vand og

sæbe. Adgang til vand og øjenskylleflaske.

Grænseværdi:

-

Personlige værnemidler:

Indånding:

Ingen ved normal brug eller arbejde udendørs. Ved utilstrækkelig ventilation eller aerosoldannelse: Anvend godkendt maske

med partikelfilter P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

Hud:

Ved fortyndings- og manuelt rengøringsarbejde (dosering) bruges handsker af nitrilgummi. Det har ikke været muligt at finde

data for gennembrudstid af produktet, så det må anbefales at udskifte handsken efter brug.

 • jne:

Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for sprøjt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

-

 1. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Klar vandig opløsning

Lugt: -

pH (koncentrat): -

Kogepunkt (°C): ~ 100

Flammepunkt (°C): > 60

Relativ vægtfylde (g/ml) v/20oC: ~ 1

Vandopløselighed: Blandbar

 1. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:

Stabilt under normale opbevaringsbetingelser. Ikke brandbart.

Forhold, der skal undgås:

Undgå frost og forhøjede temperaturer.

Materialer, der skal undgås:

Undgå kontakt med syrer, baser og andre vaske- og rengøringsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved ophedning til meget høje temperaturer afgives meget giftige gasser: Carbonoxider.

H80 – Vandbaseret affedter Nr. 046

Udgave 3 Udstedelsesdato: 24. september 2004 Revisionsdato: 19. oktober 2009 Side 3 af 4

 1. Toksikologiske oplysninger

Optagelsesvej:

Hud, lunger og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:

Indånding:

Indånding af forstøvet produkt og dampe medfører hovedpine, træthed, kvalme og utilpashed.

Hud:

Virker let irriterende og affedtende med rødme.

 • jne:

Virker kraftigt irriterende med rødme, svien og smerte.

Indtagelse:

Indtagelse kan medføre symptomer som nævnt under AIndånding@.

Langtidsvirkninger:

Gentagen eller langvarig hudkontakt kan medføre overfølsomhed (kontaktallergi).

 1. Miljøoplysninger
 • kotoksicitet:

C12-14 fedtalkoholethoxylat: Giftigt overfor daphnier. EC50 (48h – daphnia magna) = 1-10 mg/l.

Mobilitet:

Opløseligt i vand, dvs. god mobilitet

Persistens og nedbrydelighed:

De overfladeaktive stoffer i produktet overholder EU´s forordning om opfyldelse af kriterierne for fuldstændig aerob

bionedbrydning for vaske- og rengøringsmidler.

C12-14 fedtalkoholethoxylat: Let biologisk nedbrydelig (OECD 301B).

Bioakkumuleringspotentiale:

C12-14 fedtalkoholethoxylat: Log Kow = 1-3 – mulighed for moderat bioakkulering.

Andre negative virkninger:

-

 1. Forhold vedrørende bortskaffelse

Affald:

Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion: EAK-kode:

H 05.99 (Mindre mængder) 20 01 29

H 05.99 15 02 02 (absorptionsmidler forurenet med produktet)

 1. Transportoplysninger

Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID).

 1. Oplysninger om regulering

Symbol: EF-nr.: - PR-nr.: Under anmeldelse

Indeholder:

5-15% Nonioniske overfladeaktive stoffer

<5% Phosphater

R og S-sætninger

R 36: Irriterer øjnene.

S 2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S 46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Anvendelsesbegrænsning:

-

Lokalirriterende

H80 – Vandbaseret affedter Nr. 046

Udgave 3 Udstedelsesdato: 24. september 2004 Revisionsdato: 19. oktober 2009 Side 4 af 4

Related products